Dni zeme

ZEM je našim domovom. Domov si všetci zveľaďujeme a tak sme aj my prispeli troškou. 23. apríla sme sa obliekli do zelena, triedy sme vyzdobili živými kútikmi a veru rastlín bolo neúrekom. Steny krášlili nástenky , ktorých spoločným menovateľom bola príroda. Žiaci si triedy skrášlili i vlastnými výtvarnými prácami na tému : Les a zvieratá. 24. apríla sme žiakom sprostredkovali prezentáciu o rieke Váh. Zúčastnili sa jej žiaci od 3. – do 8 ročníka. 27.apríla metodické združenie učiteliek I. stupňa zorganizovalo pre žiakov I. stupňa netradičné športové hry s odpadovým materiálom.