Prezentačná beseda

2.4.2014 sme pre žiakov v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ Galanta zorganizovali pre žiakov I. stupňa prezentačnú besedu ZODPOVEDNE zameranú na bezpečné a zodpovedné užívanie internetu a prevenciu pred internetovou kriminalitou.

4.4.2014 sa žiaci II. stupňa zúčastnili prezentačnej besedy STOP NÁSILIU A ŠIKANE zameranej na formovanie postojov a hodnôt žiakov, riešenie sociálno-patologických javov detí a mládeže.