Projekty

 
 • Škola pre 21. storočie
 • Záložka do knihy spája slovenské školy – prebieha
 • Modernizácia vzdel. procesu na ZŠ v IKT – prebieha
 • Zbierame baterky – prebieha
 • Mliečny program prebieha
 • Zelené oázy – zamietnuté v II. kole
 • Premena tradičnej školy na modernú – ukončený
 • Modernizácia vzdel. procesu na ZŠ v CJ – ukončený
 • OFDMS – ukončený
 • Vybudovanie multifunkčného ihriska - ukončený
 
 
 

Projekt Premena tradičnej školy na modernú

ziak

        Myšlienka premeny tradičnej školy na modernú je cieľom nášho nového projektu zo SF Európskej únie. Projekt vznikol za účelom zvyšovania kvality vzdelávania, ktorý je odpoveďou na výzvu Ministerstva školstva SR. Podporili ho európske štrukturálne fondy v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Ambíciou projektu je dotvoriť a inovovať obsah vlastného školského vzdelávacieho programu, skvalitniť a zatraktívniť metódy vyučovania.

Naša Základná škola s materskou školou Šoporňa bola odporučená výberovou komisiou na schválenie o NFP s maximálnou výškou:
113 968,85 EUR
(3 433 425,58 SK)
        Počas 22 mesiacov sa v škole uskutočnia aktivity modulované tak, aby čo najefektívnejšie prispeli k rozvoju kľúčových kompetencií a zručností pedagógov i žiakov s dôrazom na jazykovú komunikáciu, na rozvíjanie kultúrneho dedičstva i na budovanie tvorivého vzdelávacieho prostredia. K tomu nám veľkou mierou prispejú získané finančné prostriedky z NFP, ktoré budú použité na:
 • stolové PC
 • notebooky
 • interaktívne tabule
 • dataprojektory
Projekt sa stáva skutočnosťou
        Nie je škola ako škola, aj tá naša sa v súčasnosti napĺňa inováciou, tvorivosťou a netradičnými formami vyučovania.
Projekt premena tradičnej školy na modernú začína posúvať vyučovací proces do moderných dimenzií. Desať učiteľov absolvovalo už koncom r. 2009 školenia zamerané na tvorbu , implementáciu inovatívnych foriem vyučovania a e-learningové preškolenie. Od januára rozbehli svoju prácu učitelia 1. -4. ročníka, matematiky, slovenského jazyka , nemeckého jazyka dejepisu, prírodopisu, chémie , informatiky a tvoria originálne úlohy, implementujú pripravené interaktívne vyučovacie postupy, ktoré žiakom umožnia ľahšie pochopiť podstatu preberaného učiva. Pripravujú e-learningové prostredie, v ktorom žiaci budú mať možnosť, dostať sa k poznámkam, zaujímavostiam o preberanom učive, ako aj k testom. 

V priebehu marca 2010 prebehlo verejné obstarávanie na stolové PC, notebooky, interaktívnu tabulu. Od septembra 2010 je technika dostupná v novej PC učebni pre žiakov a učiteľov na všetkých vyučovacích predmetoch. 

V rámci rekonštrukcie respektíve premeny školy na modernú sa už vymenili staré okná a dvere za nové plastové okná a v súčasnosti prebieha zatepľovanie všetkých objektov školy.