Charakteristika školy

Základná škola v Šoporni bola slávnostne otvorená a odovzdaná do užívania v r. 1973. Škola je jednoposchodová, plnoogranizovaná S vyučovacím jazykom slovenským, s deviatimi postupovými ročníkmi, s kapacitou cca 340 žiakov. Základná škola sa nachádza v tichej časti, v strede obce. Je obklopená ihriskami a zeleňou. Od 1.januára 1998 má škola právnu subjektivitu. Súčasťou našej školy sú : základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.

Naša škola poskytuje:

1. Predprimárne vzdelávanie: ISCED 0 – vzdelávanie prebiehajúce v materskej škole

2. Primárne vzdelávanie: ISCED 1 –I. stupeň základnej školy (1.- 4. roč.)

3. Nižšie sekundárne vzdelávanie: ISCED 2 –II. stupeň základnej (5. -9. roč.)

 

Materská škola má v súčasnosti päť tried.

Žiaci 1. stupňa majú možnosť navštevovať v popoludňajších hodinách tri oddelenia školského klubu detí.

Naša škola ponúka množstvo rôznorodej krúžkovej činnosti, zapájanie sa do rôznych akcií, kultúrnych podujatí, exkurzií, organizuje školy v prírode, turistické vychádzky, lyžiarske výchovno-výcvikové kurzy, plavecký výcvik, umožňuje žiakom zúčastňovať sa na súťažiach, podporuje mnohé športové aktivity a záujmy detí.