História ZŠ s MŠ v Šoporni

 

„Ako rybám rybníky, ako stromom záhrady, tak mládeži musíme zriaďovať školy“.

„Veľká obec Šoporňa má veľmi starý počiatok. Tak sa zdá,, že táto obec ešte pred príchodom Maďarov jestvovala. Počiatok školy je neznámy. Za času reformácie rím.-kath. Škola spolu aj s farbou bola zničená, neskoršie ale znovu vybudovaná. Školská budova, ku ktorej org. byt patril, okrem jednej učebnej sieny pozostávala : z jednej izby, z jednej komory, z kuchyny, z pivnici a maštaly. Školáci pri dlhých stoloch na laviciach sedeli. O riadnom a postupnom učený nebolo ani reči, do školy chodiaci žiaci z kalendárov a modliacich knižiek vyučovaný boli“.

To sú slová z kroniky Veľkej obce Šoporňa, ktoré v roku 1919 zapísal učiteľ organista a správca školy Jozef Danko.

Vývoj školstva v obci pokračoval a narastajúce počty školopovinnej mládeže vyžadovali i rozširovanie počtu tried a výstavbu nových priestorov. V roku 1925 bola škola šesťtriedna, v roku 1930 sa rozhodlo o výstavbe novej štvortriednej školy. K tejto bola neskôr urobená prístavba a dnes celý komplex slúži potrebám Materskej školy v Šoporni. 
Zásadnou zmenou vo vývoji školstva v obci bola výstavba novej 18-triednej školy, ktorá bola slávnostne otvorená 3. septembra 1973. Otvorenie tejto novej budovy určite prispelo k radostnejšiemu a nadšenému prístupu k práci. Veď vytvorené podmienky priam núkali učiteľov a žiakov k ich využívaniu. Priestranné svetlé triedy, veľké kabinety, klubovňa, športový areál, odborné učebne, jedáleň a ostatné priestory boli v porovnaní s predchádzajúcimi možnosťami a pri odstránení smennosti vyučovania vynikajúce. Škola sa stala centrom obce, strediskom vzdelávania, výchovy ale i kultúry. Od 1. januára 1998 sa naša škola stala samostatným právnym subjektom. Tým sa začína ďalšia éra vo vývoji školstva v Šoporni.

Predškolské zariadenia - MŠ

Prvé predškolské zariadenie v obci bolo už koncom devätnásteho storočia. Počas prvej ČSR vydaté ženy zostávali v domácnosti a v obci nebolo potrebné predškolské zariadenie. V roku 1946 začala prevádzka materskej školy formou prípravy detí na vyučovací proces v núdzovej triede pri organistovom byte. Pre veľký záujem otvorili 2 triedy. V roku 1950 materskú školu presťahovali do rodinného domu bývalého statkára Vránu, ktorý zrekonštruovali na tieto účely. 
V roku 1952 zriadili pre deti zamestnaných matiek detské jasle. Zvyšujúce sa nároky na miesta v materskej škole si v obci vyžiadali opatrenia na zvýšenie kapacity tohto zariadenia. Po vybudovaní novej 18-triednej základnej školy zrekonštruovali starú základnú školu. Jej kapacita bola 120 detí. Od roku 2002 vznikla ZŠ s MŠ v Šoporni s právnou subjektivitou.

Súčasnosť

V súčasnosti chceme realizovať a splniť priority ako vychovávať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže zdôvodniť svoj názor a aktívne sa zapojiť do spoločnosti, aby každý žiak využil svoje vedomosti, zručnosti, talent a nadanie, zachovať a zvýšiť pripravenosť žiaka na ďalšie štúdium a prax, realizovať rôzne formy voľno časových aktivít zameraných na podporu rozvoja čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov, pedagógov a ostatnej verejnosti v zmysle filozofie Otvorenej školy počas školského roka ako aj počas školských prázdnin, pokračovať v realizácii Národného programu výchovy a vzdelávania v SR ( Milénium) s cieľom zabezpečiť koncepčný rozvoj výchovy a vzdelávania, ako aj perspektívneho zaistenia rovnocennosti výchovy a vzdelávania s vyspelými európskymi krajinami, Pokračovať v realizácii projektu Svetovej zdravotníckej organizácie - Škola podporujúca zdravie, v zmysle Akčného plánu venovať pozornosť problematike diskriminácie, xenofóbie, rasizmu a ostaných prejavov intolerancie, v zmysle dohovoru o právach dieťaťa zabezpečiť aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, v oblasti prevencie drogových závislosti realizovať úlohy v súlade s Koncepciou drogových zavislostí v rezorte školstva a v zmysle aktualizácie Národného programu boja proti drogám